Teoría

Diner, poder i règims monetaris (2/3)

Imagen serie Diner, poder i regims monetaris

Traducció d’un paper de treball del Levy Institute que es troba a aquest enllaç publicat en Març de 2016

Aquesta és la segona d’una sèrie de tres.

Diner, poder i règims monetaris (1/3)

Diner, poder i règims monetaris (1/3)

SOBRE EL MITE DEL BESCANVI

En contrast amb el recompte històric anterior, els economistes adopten el mite generalitzat però històricament infundat del bescanvi5. El treball de l’antropòloga de Cambridge Caroline Humphrey (1985) és contundent doncs conclou: “No s’ha descrit cap exemple d’una economia de bescanvi , pura i simple, i molt menys que d’aquesta hagi sorgit el diner; tota evidència disponible suggereix que mai ha existit tal cosa. “

Per descomptat, existien acords de bescanvi, però mai van ser un mecanisme de coordinació per a la provisió social en cap societat. Graeber (2011) suggereix que el bescanvi és probablement un fenomen modern i temporal, observat entre persones familiaritzades amb l’ús de diners, però que (per una o altra raó) van enfrontar algun fracàs en aquests règims monetaris.

Confrontar el mite del bescanvi és fonamental, ja que desmenteix la idea que el diner emergeix de transaccions voluntàries en el mercat, en què els agents participen en intercanvis mútuament benèfics, on cap té poder sobre l’altre, i on l’Estat introdueix imperfeccions i ineficiències. A causa de que el diner és una relació de poder social, la història arrelada del diner suggereix que aquest emergeix com un bé públic, dins de les complexes obligacions que sorgeixen d’un deute social específic, on una autoritat serveix d’àrbitre dels deutes públics i privats, determina la unitat de compte (dirà com es mesuraran els deutes) i executa les liquidacions de deute. Aquesta autoritat és la institució que imposa obligacions no recíproques a la població i assumeix un paper redistributiu, en alguns en nom de la “equitat” i la “justícia,” mentre que en altres casos amb interessos de colonització i esclavitud (es detalla més endavant ). Ressaltar en la història del diner el paper del poder, de l’autoritat, i de les agències socials que administren i fan complir els acords de deute monetari també ens ajudarà a comprendre els sistemes monetaris moderns i els poders i les responsabilitats dels Estats Nació per complir les seves funcions redistributives.

La importància del registre històric està en: 1) delinear la naturalesa del diner com una relació social de deute; 2) emfatitzar el paper de les institucions públiques en l’establiment d’una unitat de compte estàndard mitjançant la codificació dels esquemes comptables, les llistes de preus i deutes privats i públics; 3) demostrar que, en tots els casos, el diner era un fenomen previ al mercat, que al principi representava una unitat de compte abstracte i un mitjà de pagament durant un complex procés de provisió social, i més tard un mitjà d’intercanvi generalitzat ; i 4) subratllar la seva qualitat inherent com a vehicle de redistribució. La propera tasca és utilitzar aquesta comprensió històrica per il·luminar règims monetaris moderns i l’espai disponible de polítiques per perseguir metes econòmiques.

DINER MODERN

Mai sabrem quin va ser l’origen exacte del diner, però sabem que no es pot entendre fora dels poders d’alguna autoritat o àrbitre. No obstant això, en el context modern, el diner no és només un bé públic, sinó que també és un simple monopoli públic. Els Estats-nació moderns, a l’igual que els seus equivalents més antics, també imposen deutes ineludibles a la població i determinen com seran saldades També tenen el poder exclusiu d’emetre exactament el que liquiden aquestes obligacions fiscals (fins i tot si renunciessin a aquest poder, com és el cas actual d’alguns). Els intents de el sector privat per interferir en aquest poder (per exemple, mitjançant diners falsificats) són alguns dels delictes privats més perseguits (detallat a continuació).

Impostos

En el context actual, els impostos assumeixen un paper addicional. Encara serveixen com un instrument de transferència de recursos reals del sector privat al públic, però la forma en què es produeix aquesta transferència és mitjançant la recuperació de la demanda de moneda fiduciària emesa pel govern. Els governs moderns liquiden els seus deutes i paguen les seves despeses emetent els seus propis passius: obligacions, bitllets, monedes, xecs del govern. Per poder fer front als deutes contrets amb l’Estat, denominades en la unitat de compte administrat i emesa per aquest Estat, el sector privat, ha d’obtenir la moneda per saldar els seus deutes. Òbviament, l’emissor (el govern) no pot recaptar impostos en moneda que encara no ha emès. Així, la forma en què el sector privat obté monedes de l’emissor és venent a l’Estat mà d’obra, béns i serveis, que li seran pagats en moneda estatal.

En altres paraules, en el context modern, els impostos tenen dues funcions. En primer lloc, creen demanda de paper moneda que d’altra manera no tindria valor (Mosler 1997-1998; Wray 1998). En segon lloc, serveixen com un mitjà d’aprovisionament del govern en termes reals, no financers. Un emissor de monedes en règim monopolista mai es veu limitat financerament per la recaptació d’impostos, ja que sempre pot pagar emetent més passius propis. Pot gastar la quantitat de diners / passiu que desitgi, sempre que hi hagi béns i serveis reals a la venda. I l’Estat no pot recaptar moneda a través d’impostos si no ho injecta abans a través de la despesa. L’Estat no necessita “diners d’impostos” per gastar; necessita recursos reals. L’Estat de Benestar en particular necessita un exèrcit, mestres d’escoles públiques, una força policial, inspectors d’aliments i qualsevol altre recurs necessari per complir amb el seu propòsit públic (l’interès general). En certa manera, l’Estat modern, com en la Grècia antiga, segueix complint una funció redistributiva en l’economia, on recol·lecta recursos reals (mà d’obra) del sector privat, i després els redistribueix de tornada al sector privat “més equitativament” en forma de dotacions d’infraestructures, educació pública, la investigació i el desenvolupament del govern, i qualsevol altra política de benestar social que els votants hagin sol·licitat. El paper dels impostos a les economies de mercat modernes segueix sent el mateix que en l’antiguitat: no és un “mecanisme de finançament,” sinó un “mecanisme real de transferència de recursos.”

Llançant noves monedes

A causa que els impostos creen la demanda de moneda, també s’han fet servir com a vehicle per llançar noves monedes. Això pot passar, fins i tot en casos en què un govern sobirà no ha estat capaç de complir els seus deures amb els ciutadans utilitzant la seva pròpia moneda nacional. Per exemple, al llarg de la dècada dels noranta Argentina operava sota un règim monetari denominat “junta monetària o caixa de conversió” (currency board), que requeria que la nació mantingués un tipus de canvi fix amb el dòlar, renunciant així a la seva sobirania monetària i sotmetent les decisions de despesa pública per mantenir la paritat.

Aquest règim restringeix severament la capacitat de govern per gastar moneda nacional (pesos, en aquest cas). Els nous pesos a Argentina podrien posar-se en circulació només

després de l’adquisició de divises (dòlars nord-americans) que es mantenien en les arques del banc central. El govern d’Argentina havia de guanyar o demanar prestats dòlars per així augmentar les seves despeses en pesos. Com un importador net, Argentina va sagnar dòlars al llarg de la dècada de 1990, reduint així la quantitat de pesos en circulació, asfixiant l’economia i sumint-la en el que ara es coneix a Argentina com la “dècada perduda.”

Per fer front a aquesta crisi econòmica, les províncies argentines van utilitzar el seu poder constitucional per emetre bons, eludint així el problema de l’escassetat de moneda nacional. Les nous bons (patacons o lecops, per exemple) van començar a circular de la nit al dia, tot i que els argentins no confiaven en les monedes i no havien lleis de curs legal que obliguessin a la població a usar-les.

En canvi, les províncies van permetre al públic pagar els seus impostos estatals i factures de serveis públics amb els nous bons, i al seu torn van pagar als empleats estatals amb aquest nou format. Els impostos eren una condició suficient per crear la demanda d’una nova moneda fiduciària, i les províncies havien de gastar la moneda abans de poder recaptar en impostos. Els impostos no van finançar a aquestes províncies, sinó que les van donar més espai polític per a impartir i dur a terme polítiques internes mitjançant el llançament d’aquestes noves monedes. Els bons van circular ràpidament dins de l’economia privada i es van utilitzar fins que es va abandonar la junta monetària, es va restablir la sobirania monetària en pesos i el govern argentí va adoptar una política econòmica expansiva. Aquest episodi demostra que els impostos no financen la despesa de l’emissor de moneda; en el seu lloc, serveixen com un vehicle efectiu per llançar una nova moneda.

Els impostos també són un poderós mecanisme de coerció. Per exemple, a l’Àfrica, els impostos per càpita es van convertir en un altre mètode de colonització i extracció de recursos, doncs van obligar a les tribus i comunitats africanes colonitzades a utilitzar la moneda de les potències colonials (Rodney 1972; Ake 1981). Abans la població local no feia servir la moneda colonial, però amb la imposició d’impostos anomenada en lliures esterlines, francs francesos o altres monedes colonials, les comunitats van començar a vendre cultius i mà d’obra a canvi de la moneda colonial per saldar la nova obligació tributària . Per tant, no és sorprenent que el procés d’independència d’una nació vagi acompanyat de la implementació d’una nova moneda nacional independent, o sota el supòsit d’un control sobirà i total de la moneda nacional.

Sobirania Monetària com Requisit per a la Sobirania

Una manera d’explicar la història del “diner com a creació de l’Estat” és examinar el procés d’independència nacional. La formació de l’Estat-Nació modern ha estat vinculat estretament al procés de l’establiment d’una moneda nacional sobirana unificada.

Això subratlla la importància de la capacitat de conduir els afers interns d’una nació, independentment de la influència externa (en general, la d’una antiga potència colonial). Sovint, el poder colonial anterior retardava el procés d’independència política de dues maneres: 1) instituint acords monetaris que ho soscavarien (per exemple, caixes de conversió o juntes monetàries); o 2) sabotejant absolutament el sistema monetari (per exemple, a través de diners falsificat).

A continuació explorarem aquests obstacles

El primer exemple són les antigues colònies britàniques. A mesura que l’Imperi britànic va començar a dissoldre, les nacions recentment independitzades van començar a adquirir plena sobirania monetària. Índia, per exemple, hi havia emès la seva pròpia moneda -rupies- des de 1862 (encara sota el domini britànic), però durant la major part d’aquest període i fins a la independència, l’emissió de moneda a l’Índia funcionava com una junta monetària (Weintraub i Schuler 2013). És tan sols després de la independència que l’Índia va assumir el control sobirà de la rupia. De manera similar, les colònies australianes van emetre algunes monedes, totes vinculades a la lliura esterlina. La paritat va continuar després de la Federació en 1901, fins que el govern va assumir el control de totes les qüestions canviàries i va començar a emetre la lliura australiana a 1910. La independència requeria sobirania monetària, que Austràlia finalment va aconseguir en el període d’entreguerres.

Les colònies van romandre lligades a l’Imperi Britànic, a través de la junta monetària i acords monetaris de paritat fixa que depenien de la política monetària del Regne Unit. Per expandir l’oferta monetària nacional, les colònies exportaven béns i serveis a l’antiga potència colonial a canvi de moneda estrangera (lliura esterlina), amb la qual estaven vinculades.

D’alguna manera, la junta monetària era un mètode continu d’explotació colonial doncs significava una extracció persistent de recursos, béns i serveis reals, a canvi de reserves de divises. La junta va limitar les capacitats de les nacions independents per conduir política macroeconòmica nacional, en tant que la convertibilitat de les seves monedes estava compromesa. Per completar el procés d’independència, les colònies van entendre

que la sobirania era indispensable. Amb el temps, van abandonar aquests règims monetaris (tipus de canvi fix i juntes monetàries) ampliant el seu marge de maniobra per implementar polítiques.

Diner Fals

El cas de la independència de les colònies americanes és similar en diversos aspectes: l’obtenció de sobirania política requereix sobirania monetària, un procés que les forces britàniques van intentar soscavar, sense èxit, mitjançant la falsificació de moneda, una forma de guerra financera.

Els economistes no tenen una teoria de la falsificació, ja que el diner és vist com un mitjà de canvi que sorgeix del bescanvi, la molt limitada producció literària sobre la falsificació només examina la qüestió del seva “eficàcia” (Kultti 1996). En general, la falsificació és tractada com un fenomen marginal i sense importància que no s’analitza.

El procés d’independència política de les colònies dels Estats Units va anar unida al procés de la independència monetària. Tan aviat van declarar la seva independència, va esclatar la Guerra Revolucionària, les colònies van emetre la seva pròpia moneda per finançar l’esforç armat. L’excessiva emissió de “continentals” sovint s’utilitza per exemplificar la mala gestió de divises que fan els governs, la qual cosa porta a la ràpida devaluació de la moneda fiduciària a causa de la despesa excessiva. Si bé és cert que el finançament de la guerra d’independència de les colònies va obligar a augmentar la despesa a un ritme ràpid, no es pren en consideració que la devaluació va ser resultat de la falsificació i no de la despesa excessiva6.

L’emissió de moneda a les colònies dels Estats Units va començar 85 anys abans de la independència, ja que s’entenia que era necessari emetre per liquidar els deutes públiques i privats (Rhodes 2012). Aquests experiments amb la moneda van funcionar raonablement bé i van atorgar a les colònies una significativa independència econòmica, el que va portar a l’Imperi Britànic a prendre represàlies a través de les Currency Acts de 1751 i 1764, que prohibien a les colònies l’emissió de noves monedes.

Tan aviat es va declarar la guerra, les colònies van començar a emetre bons novament, perquè creien que era el seu dret sobirà. No obstant això, diversos mesos abans de la guerra, les forces britàniques i els partidaris de la corona a les Amèriques, van inundar les colònies amb bitllets falsos. Com ho va expressar Rhodes (2012): “La vigília de la Revolució, la falsificació nord-americana havia superat a l’imperialisme britànic com la principal amenaça per a la moneda colonial.”

Després de la independència, els diversos intents de llançar una moneda nacional unificada van fracassar quan el president Jackson va vetar el rellançament del Segon Banc dels Estats Units. Simultàniament, van proliferar els bons emesos pels estats i la falsificació privada. Els bitllets bancaris estatals es van multiplicar en 10.000 tipus diferents, 6.000 dels quals eren falsificats regularment (Rhodes 2012). El 1862 la Legal Tender Act de Lincoln va designar a el dòlar com a moneda nacional, i tot i que la falsificació va seguir sent generalitzada, ara portava més riscos.

En un inici les colònies americanes no van aconseguir neutralitzar les impremtes de nord. El Tresor, establert en 1789, va sancionar la falsificació de diners (Rhodes 2012), però va portar un temps perfeccionar el procés de llei. En 1865, es va crear el Servei Secret (autoritzat per Lincoln) per defensar el poder sobirà d’emissió de moneda nacional, i se li va encomanar la lluita contra la falsificació.

Benjamin Franklin va reconèixer que l’emissió de la pròpia moneda era un pre-requisit per aconseguir sobirania i una política nacional independent, i que la falsificació era un acte de guerra (Rhodes 2012). El sabotatge a la facultat d’emetre moneda a través de la devaluació es va fer mitjançant l’emissió excessiva de diners i la incapacitat de distingir bitllets falsos.

La falsificació com un acte de guerra s’ha utilitzat en altres casos. Com la falsificació de moneda alemanya patrocinada pel govern britànic durant la Primera Guerra Mundial (Cooley 2008); l’emissió de dòlars americans falsos que va fer Stalin en el període d’entreguerres (Krivitsky 2011); la falsificació de bons britànics ideada per Hitler durant la Segona Guerra Mundial (operació Bernhard); l’emissió de monedes vietnamites i cubanes falses dels Estats Units durant la Guerra del Vietnam (Asselin 2013) i la invasió fallida de Badia Cochinos (Cooley 2008) respectivament.

La revisió de la història de la falsificació és una experiència molt interessant i teòricament important. Des que existeixen els diners, ha existit la falsificació. El treball numismàtic mostra que la falsificació de monedes va sorgir amb la moneda més antiga, encunyada a Lidia (VII AC), i es feia a través de talls, rascades o fosa de monedes. Totes aquestes pràctiques eren castigades amb la mort.

La falsificació també era un problema del diner no metàl·lic. De fet, fins al segle XVIII, la pena capital per falsificar bitllets bancaris formava part de el sistema de justícia anglès (Desan 2015). És per això, per exemple, que el pal de comptatge dividit tenia un disseny original per evitar la falsificació. A l’Europa medieval, els impostos sovint es recaptaven a través de registres de fusta: els pagaments es registraven amb osques al pal, que després es dividia per la meitat (longitudinalment). D’aquesta manera, les dues meitats registraven les mateixes osques, i el servent que pagava impostos el conservava com a prova de el pagament dels seus impostos.

Les tauletes d’argila també van ser difícils de falsificar, ja que representaven complexos esquemes detallats de liquidacions i pagaments d’impostos, altres obligacions de deutes i equivalències de preus. Però és probable que també hi hagi hagut intents d’alterar el seu valor, el que va requerir la creació de la bulla (un segell on s’emmagatzemaven fitxes d’argila). La imatge (valor nominal) de les fitxes d’argila sovint s’imprimia a la superfície humida del segell d’argila (la bulla) abans que s’assequés, per garantir que una vegada que es trenqués el segell al realitzar el pagament, el valor contingut a l’interior fos exactament el valor reclamat pel beneficiari.

Durant gran part de la història, quan existeix el diner com una creació de l’Estat, els interessos privats han intentat manipular el seu valor. La història de falsificació és una història del diner com a creació de l’Estat. És una història de la capacitat d’una autoritat per imposar obligacions no recíproques, establir la unitat de compte per al seu pagament i fer que es compleixin. En el context modern, també és una història de l’establiment d’una moneda nacional unificada amb el propòsit de conduir de manera independent les polítiques internes d’una nació.

A causa que la teoria econòmica no reconeix el diner com una creació de l’Estat, també ha subestimat la importància de la sobirania monetària. Els economistes veuen la falsificació com una irregularitat en els mercats que funcionen normalment sense problemes (Kultti 1996). Si, per contra, el diner és correctament considerat com una creació de l’Estat, llavors la falsificació es converteix en un fenomen generalitzat de mercat, del sector privat, que requereix anàlisi i teoria. Mentre els diners siguin un bé públic, la responsabilitat de mantenir el seu poder adquisitiu i la seva provisió de manera coherent amb les necessitats de la població, recau en el govern.

Jerarquia del Diner

Fins ara, s’ha prestat atenció a les obligacions emeses per l’Estat i a les unitats de compte que aquest administra. Però és important tenir en compte que, els diners són un deute / pagaré, i qualsevol pot emetre pagarés (Minsky 1986). El problema, com va argumentar Minsky, és aconseguir que siguin acceptats. I, de fet, en les economies capitalistes modernes, els agents privats financen les seves activitats amb instruments que els permeten prendre posicions financeres: obligacions emeses de forma privada, que tenen diversos graus d’acceptabilitat. Els bancs creen diner bancari de cop, a través del procés de préstec. I com subratlla l’enfocament endogen de diners, els préstecs creen dipòsits, que en conjunt creen poder adquisitiu des del crèdit privat. En els sistemes financers moderns, els bancs centrals donen suport els passius de el sector bancari per mantenir un sistema de pagaments sa i acceptar els passius bancaris per al pagament d’impostos, el que els fa tan acceptables com els passius emesos per l’Estat.

L’enfocament cartalista subratlla que la multitud de passius del sector privat pot classificar-se de forma jeràrquica, de manera que els deutes més acceptables i líquits se situen al cim de la piràmide monetària (Bell 2001).

Figura 1. La jerarquia del diner

Jerarquía del diners

La característica més important d’aquesta piràmide és que cada unitat econòmica, excepte el govern, ha de lliurar el pagaré d’un tercer (que es troba en algun lloc més alt en el piràmide) per saldar les seves obligacions de deute. Les empreses i les llars liquiden els seus deutes entregant xecs (passius bancaris) o bitllets i monedes (passius del banc central o del Tresor). Els bancs liquiden els deutes entre si lliurant reserves (passius del banc central). El govern és l’única unitat econòmica que liquida els seus propis deutes emetent més dels seus propis passius. L’Estat emet diversos tipus de passius: alguns són emesos per la seva entitat monetària (bitllets i reserves)7 i altres són emesos per la seva entitat fiscal (monedes, xecs de el Tresor i valors del Tresor)8. L’emissió de cadascun d’aquests passius és el poder de monopoli sobirà i exclusiu de l’Estat. El pagament d’un passiu (per exemple, xec del Tresor o valors del Tresor) té lloc quan l’Estat lliura un altre dels seus passius (reserves).

En les economies de mercat modernes els contractes privats i els deutes es liquiden en la unitat de compte emesa per l’Estat (reserves) i el finançament privat impulsa el desenvolupament del mercat de capitals. Les finances privades són també una amenaça, ja que freqüentment causen inestabilitat financera i econòmica (Minsky 1986), recaient en l’Estat la responsabilitat final de l’estabilitat de el sistema financer.

D’acord amb Minsky, un sistema capitalista és un sistema financer (1986). És un sistema en evolució i innovador, que busca contínuament noves oportunitats rendibles mitjançant la creació de mercats per a nous passius de el sector privat. Els bancs creen nous instruments de posicionament, ja sigui per finançar el desenvolupament de capital de l’economia o per finançar “finances.” El procés de finançament per adquirir actius reals o financers afegeix una altra dimensió d’inestabilitat a el sistema capitalista, ja que el procés d’innovació financera sol anar acompanyat de pràctiques comptables inventives i de frau.

Des d’aquest punt de vista, com il·lustren les teories jurídiques de les finances, els mercats financers són essencialment sistemes híbrids: ni privats ni públics, ni de l’Estat ni del Mercat. No obstant això, la llei i el seu compliment depenen de l’Estat, ja que els compromisos del deute públic i privat estan consagrats en la llei (contractes legals). Pistor (2013) argumenta que, enmig d’una crisi financera, quan el compliment dels compromisos legals donaria lloc a l’autodestrucció del sistema financer, la força de la llei se suspèn per garantir la supervivència del sistema financer i les relacions financeres prevalents: “On la llei és elàstica,” afirma, “el poder es torna rellevant” (Pistor 2013).

Quan Knapp va proclamar que “el diner és una creació de la llei” (1973 [1924]), va ometre que: “El diner és una creació de la llei de la moneda de curs legal” (com en Schumpeter 1954). De fet, Knapp va rebutjar explícitament aquesta interpretació. Els diners són una creació de la llei perquè l’Estat és el adjudicador i l’executor de les obligacions no recíproques i altres contractes de el sector privat.

5 Per a l’economia convencional, el diner emergeix del bescanvi com un mitjà per a resoldre la doble coincidència de desitjos. Els economistes presenten aquests orígens, en un sistema de bescanvi, com un exemple purament hipotètic, fins i tot fictici. Menger (1892) va reconèixer la manca d’evidència històrica que dóna suport al punt de vista metal·lista i per tant, va plantejar una pregunta diferent: “fins i tot si el diner no es va originar del bescanvi, podria haver-ho fet?” D’aquesta manera, pretenia “perfeccionar” la visió convencional del diner oferint una solució matemàtica a l’escenari hipotètic de bescanvi.

6 El Congrés Continental havia emès una quantitat enorme de bons “continentals” per finançar la guerra, i probablement s’hauria devaluat, encara que potser, no prou com per provocar la desaparició total de la moneda continental.

7 Als Estats Units l’entitat monetària estatal és la Reserva Federal, que exerceix les funcions de Banc Central (emet bitllets i custòdia dels comptes de reserva dels bancs comercials). (Nota de la traductora).

 8 Als Estats Units la màxima autoritat fiscal és el Tresor, que emet tant la moneda metàl·lica com els bons de deute públic. Així mateix pot girar xecs contra els comptes que té a la Reserva Federal. (Nota de traductora)

Traducció de Rafael Carretero

Deja un comentario