Teoría

Diner, poder i règims monetaris (3/3)

Portada 3 serie Tcherneva catalán

Aquesta és la tercera d’una sèrie de tres. Les anteriors entregas es troba en aquests enllaços.

Diner, poder i règims monetaris (3/3)

Diner, poder i règims monetaris (3/3)

Traducció d’un paper de treball del Levy Institute que es troba a aquest enllaç publicat en Març de 2016

RÈGIMS MONETARIS MODERNS

En les economies modernes la norma és “Una nació, una moneda” (Goodhart 1998) i els Estats-nació assumeixen el control total del monopoli sobirà de l’emissió de moneda. No obstant això, observem múltiples casos amb diversos graus de sobirania, en què els estats s’imposen voluntàriament restriccions monetàries o renuncien completament a la seva sobirania monetària. A partir d’aquí, els règims monetaris poden classificar-se d’acord amb els graus de sobirania monetària. En un extrem hi ha els règims monetaris totalment sobirans, en els quals l’Estat emet moneda nacional de lliure flotació, no convertible. Dos organismes de govern: el Banc Central i el Tresor (o Ministeri d’Hisenda) es coordinen per liquidar els pagaments de govern i garantir els passius estatals denominats en la moneda nacional. En aquests casos, la capacitat d’executar la política nacional no depèn de l’escassetat de les finances públiques, sinó de consideracions polítiques i de la disponibilitat de recursos nacionals reals que poden transferir-se al sector públic amb el propòsit d’assolir aquests objectius.9 Cal assenyalar que els règims monetaris totalment sobirans tenen característiques institucionals, lleis i pràctiques que limiten la despesa pública d’acord amb algunes regles autoimposades o heretades. Per exemple, els requisits del sostre del deute als Estats Units o la incapacitat del Tresor per fer un descobert en el seu compte de la Reserva Federal. Però fins i tot en aquests casos, les regles són suspeses o eludides quan les prioritats de política dicten que el govern a de gastar més enllà d’aquestes restriccions artificials. Per exemple, quan la Reserva Federal va crear un “suplement de tresoreria,” un altre compte per al Tresor- de cop després de la crisi financera de l’any 2008, o la pràctica rutinària d’augmentar el límit del deute als EUA segons sigui necessari, malgrat les disputes polítiques.

Altres països, però, s’enfronten a fortes limitacions financeres en l’execució de la política nacional. A l’altre extrem de l’espectre hi ha els països que han renunciat completament a la seva sobirania monetària, renunciant així a el dret a emetre i administrar la seva pròpia moneda. Aquest és el cas de les nacions dolaritzades (per exemple, Equador i les petites nacions del Carib) i els estats membres de la Unió Monetària Europea. En ambdós casos, la renúncia a la sobirania monetària ha transformat a aquests països de “emissors de monedes” a “usuaris de monedes.”

Per gastar, el govern de l’Equador primer ha de guanyar o demanar en prèstec dòlars. En aquest cas, les recaptacions d’impostos si recapten ingressos per al govern. Com a nació exportadora de petroli, Equador encara no s’ha enfrontat a una escassetat de dòlars, tot i que ha seguit un desenvolupament agressiu i polítiques favorables al creixement, alhora que ha enfortit la xarxa de seguretat social. Però amb la liberalització gradual dels mercats financers i el major nivell de vida a Equador, pot imaginar-se el futur quan el país es converteixi en un importador net, perdent divises (dòlars) més ràpid del que les guanya, experimentant així una acció monetària i un entorn deflacionista general.

Per descomptat, aquest és el cas als països perifèrics de l’Eurozona (EZ). Van abandonar les seves monedes quan es van unir a la unió monetària. La situació és similar a la de l’Equador, perquè per dur a terme una política nacional expansiva, els governs de la EZ primer han de guanyar o demanar en prèstec euros. Les exportacions netes es converteixen en el principal mitjà per augmentar les tinences d’euros d’un país (una estratègia que descriu el cas d’Alemanya, per exemple), però si una nació es troba en una posició d’importació neta, perdent així les reserves en euros (com és el cas de la perifèria), l’única forma de finançar programes governamentals és demanant prestat euros, augmentant els impostos nacionals per obtenir ingressos o retallant aquests programes. Els dos últims tenen un efecte de contracció, el que soscava la capacitat dels governs d’aconseguir els seus objectius polítics. El primer (augment dels ingressos a través de l’endeutament) posa a les nacions de la perifèria a mercè de la voluntat del mercat privat de finançar aquestes nacions ja molt endeutades. També col·loca els països de la perifèria en un cercle viciós de finances Ponzi, on les nacions més endeutades s’enfronten a costos creixents d’endeutament, augmentant així el seu endeutament general, al temps que soscaven encara més la seva capacitat per pagar el seu deute.

La EZ ha tractat de “resoldre” els seus problemes econòmics convertint-se en un exportador net pel que fa a la resta de món. És ben sabut que les exportacions netes no poden ser una solució global als problemes econòmics (ja que per a cada exportador net ha d’haver un importador net), però dins de la pròpia zona euro, és molt probable que sempre hi hagi alguns països que es trobin en una posició d’importació neta.

Atès que el Banc Central Europeu (BCE) té prohibit finançar els membres de la EZ comprant el seu deute públic (com ho fa el Banc del Japó o el Banc d’Anglaterra, per exemple), la EZ no té un mecanisme fonamental per executar una política macroeconòmica independent. Per tant, els països membres han renunciat a un espai de política sense precedents per a perseguir les prioritats nacionals, inclòs el manteniment d’algunes funcions bàsiques de el sector públic o la implementació de polítiques d’estímul a favor del creixement, segons sigui necessari. Al mateix temps, la EZ en el seu conjunt no té un mecanisme fiscal central per dur a terme una política econòmica en tota la zona euro, com sol ser el cas en altres unions monetàries amb plena sobirania monetària (com en els EE. UU., Canadà o Austràlia).

Els països que es troben entre els dos extrems (amb plena sobirania monetària o sense sobirania monetària) tenen a la seva disposició diferents graus d’espai de polítiques.

Aquests graus poden ser classificats de major a menor quantitat d’espai de polítiques:

1) Règims de moneda sobirana de lliure flotació no convertibles, com es va discutir anteriorment (Estats Units, Japó, Regne Unit, Canadà, la majoria dels països del món). A la pràctica, es tracta de sistemes de flotació administrats o bruts, ja que els bancs centrals intervenen en els mercats de divises; 2) paritat ajustable on la moneda nacional està vinculada a una moneda estrangera amb un valor específic o dins d’una banda. Aquests són fixos o ajustats periòdicament, i varien de bandes mòbils a paritats ajustables dins d’una banda horitzontal; 3) règims de tipus de canvi fix, que prometen convertibilitat directa en una moneda estrangera a un tipus de canvi predeterminat; 4) junta monetària (currency boards), una forma molt més estricta de sistema de tipus de canvi fix, on l’autoritat monetària opera en pilot automàtic per complir amb la convertibilitat absoluta i il·limitada entre la seva moneda i la moneda estrangera; i, finalment, 5) dolarització; i 6) unions monetàries.

Continuo de soberanía monetaria

Figura 2: Regims Monetaris Moderns i Espai Polític

Mentre una nació es comprometi a la convertibilitat, l’impuls de la seva economia dependrà (en major o menor grau) de l’adquisició de la moneda d’una altra nació (reserves estrangeres). L’objectiu de mantenir un tipus de canvi estable amb la moneda estrangera  sovint entra en conflicte amb altres objectius polítics, impedint els esforços per fer front a recessions o crisis bancàries. Per aquest motiu, els règims de tipus de canvi fix sovint s’abandonen enmig de crisis econòmiques i financeres greus, el que allibera espai polític addicional per dur a terme una política monetària o fiscal d’estabilització macroeconòmica independent.

En els règims monetaris totalment sobirans, les possibilitats econòmiques d’una nació amb una moneda nacional no convertible i de flotació lliure, estan limitades per consideracions polítiques i la disponibilitat de recursos reals per assolir aquestes prioritats i no per la disponibilitat de diners.

L’últim tema a tractar, llavors, és com pot un govern amb sobirania monetària utilitzar les polítiques econòmiques per aconseguir diversos objectius polítics? La resposta a aquesta pregunta també ens ajudarà a rebatre el final dels tres mites que figuren al començament d’aquest document, és a dir, que el diner és neutral i que, en si mateix, no afecta les decisions sobre l’ocupació i la producció.

EL DINER IMPORTA

Un debat de la gamma completa d’opcions econòmiques que ofereixen els règims monetaris sobirans va més enllà de l’abast d’aquest document. Seleccionem un problema que mereix consideració ja que és generalitzat, persistent, i perniciós: el problema de la desocupació. Les nacions amb diferents graus de sobirania monetària tenen diferents capacitats per abordar aquest problema, però freqüentment es passa per alt que la desocupació a una economia de mercat és en si mateix el resultat dels règims monetaris actuals.

La desocupació és un fenomen monetari. Des del punt de vista de les empreses, vol dir que, en conjunt, els costos i beneficis esperats no justifiquen l’ocupació de més individus dels que les empreses ja estan emprant. Aquest és el problema de la demanda efectiva identificat per Keynes (1936). Cal tenir en compte que fins i tot en una economia forta, la demanda efectiva encara pot ser deficient, en el sentit que les expectatives de guanys no es tradueixen en més contractacions. Les empreses no es dediquen a proporcionar treballs per a tothom, de manera que no pot esperar-se ni exigir-se que arribin i mantinguin la plena ocupació a llarg termini. Aquest és el treball del govern, perquè

 

de certa manera l’ “atur” és creat pel govern. Des del punt de vista de les llars, la desocupació és prova que algú vol però no pot obtenir la moneda. Cal recordar que l’impost que crea demanda per a la moneda immediatament també crea atur. La població ha de complir amb una obligació no recíproca amb una moneda que no posseeix. La font d’aquesta moneda és el govern. El sector privat proporciona béns i serveis reals (mà d’obra) al govern, a canvi d’aquesta moneda. L’impost crea una demanda de diners emès pel govern creant atur en aquesta moneda (és a dir, mà d’obra que busca una remuneració). Per tant, correspon a l’emissor monopolista proporcionar la seva moneda de manera coherent amb els objectius de plena ocupació i estabilitat de preus.

 

Cal recordar que el govern és també responsable de garantir que la moneda sigui sòlida. Les monedes modernes són en part “valuoses” perquè els estats les mantenen en un estat permanent d’escassetat, com ho demostra l’existència d’atur massiu. Però hi ha una alternativa. L’Estat pot permetre a la població l’accés a la seva moneda, al temps que garanteix un llindar internament estable per al seu valor (Mosler 1997-98).

 

Com emissor monopolista de la moneda, l’Estat té el privilegi d’establir els preus dels béns i serveis que rep a canvi de la moneda. Però l’Estat no necessita establir tots els preus.

 

Només cal fixar un d’ells (el preu de la mà d’obra, per exemple) per ancorar el valor de la seva moneda. Els cartalistes suggereixen que un programa públic continu que ofereixi feina a qualsevol persona preparada, disposada i capaç de treballar per un salari base, pot fer feina (veure les propostes de l’Estat ocupador d’últim recurs, la garantia de treball i el programa d’estoc regulador d’ocupació, buffer-stock employment10). El programa fluctuaria anticíclicamente amb el cicle comercial, expandint-se a mesura que les contractacions d’empreses privades disminueixin, i contraient a mesura que l’ocupació en el sector privat repunti. Així, el salari base es convertiria en l’àncora nominal que estableix una taxa de conversió entre la moneda i el treball.

Si bé els valors monetaris són determinats de manera molt complexa, essencialment reflecteixen el que es pot comprar amb la moneda. El salari per hora del programa d’estoc regulador d’ocupació, fixa una taxa de conversió bàsica entre la mà d’obra i la moneda. En altres paraules, diguem que un salari de 10$ per hora en el programa ancoraria la moneda en força de treball i establiria que el valor de el dòlar seria igual a sis minuts de treball. Si el salari es dupliqués, llavors com a punt de referència un dòlar s’intercanviarà per tres minuts de treball (o es reduiria a la meitat). Per tant, quan l’emissor de la moneda (el govern) estableix la taxa de canvi entre la moneda i la mà d’obra en el programa d’estoc regulador d’ocupació, ajuda a estabilitzar el valor de la seva moneda (per a més detalls, veure Mosler [1997-1998]; Wray [1998]; Tcherneva [2012]).

 

Les monedes que fluctuen lliurement i no són convertibles, avui en dia no tenen àncores equivalents. Una exposició exhaustiva del programa va més enllà de l’objectiu d’aquest document. El propòsit és simplement assenyalar que, en un món on la moneda és un simple monopoli públic: 1) la desocupació és prova que la moneda és escassa; 2) l’impost en si, crea atur al crear una demanda privada per a la moneda del monopolista; 3) el monopolista té el poder d’establir una taxa de conversió entre la seva moneda i les hores de treball; 4) el monopolista pot proporcionar la moneda segons sigui necessari mantenint la taxa de conversió interna; i 5) el programa d’estoc regulador d’ocupació es pot utilitzar per crear productes socialment útils, permetent així que l’emissor monetari en monopoli compleixi les seves funcions redistributives d’una manera que serveixi a l’interès públic.

CONCLUSIÓ

Aquest document va començar definint el diner com una relació de poder social en evolució dins el procés de provisió social. El desenvolupament del “diner privat” no s’ha tractat, no perquè no tingui importància (ni molt menys), sinó perquè el paper de l’autoritat pública en la codificació dels contractes i transaccions privades ha estat determinant en tot moment. Des que va sorgir, el diner ha estat una “creació de l’Estat,” per molt àmplia que sigui la seva definició. L’Estat ha exercit un paper redistributiu en el procés de provisió social a causa del poder que té d’imposar obligacions coercitives als ciutadans i de fixar les condicions de reemborsament, Aquesta funció redistributiva és intrínseca a l’Estat, independentment de si s’utilitza per al bé de la majoria o per al benefici d’uns pocs.

En les economies capitalistes modernes la moneda és un monopoli simple públic i els models de compensació del mercat competitiu basats en la neutralitat del diner són totalment inaplicables a l’estudi del sistema monetari. No obstant això, els mites econòmics generalitzats sobre els orígens i la naturalesa del diner han portat a pensar que el poder que exerceix l’Estat sobre el sistema monetari és una intrusió injustificada amb importants efectes disruptius. Aquests mites també han donat lloc a règims monetaris (com les juntes monetàries o les unions monetàries) que limiten radicalment les opcions polítiques dels estats nacionals moderns.

El sorgiment del diner no només no pot separar-se dels poders de l’Estat, sinó que el sistema monetari complet s’insereix dins el conjunt de regles i codis legals establerts per l’Estat. No obstant això, els règims monetaris com la Unió Monetària Europea han forçat un divorci incoherent entre els estats nacionals i les seves monedes nacionals amb un gran cost econòmic i humà.

Una comprensió apropiada dels orígens, el paper i les funcions del diner és essencial per a realitzar una avaluació adequada dels problemes econòmics contemporanis i de l’espai de polítiques disponible per abordar-los. El que porta a reflexionar sobre les formes en les que podrien emprar-se els poders monopolístics de l’Estat per dissenyar polítiques públiques dirigides a assolir una àmplia gamma d’objectius polítics, incloent la plena ocupació i l’estabilitat de preus.

9 Tingueu en compte l’èmfasi en aconseguir objectius nacionals amb recursos reals nacionals. Els països on la divisa gaudeix de l’estatus de moneda de reserva, com els Estats Units, tenen la capacitat d’adquirir recursos reals produïts a l’estranger a diferència dels països sense aquest estatus. Però l’anàlisi anterior no depèn de l’estatus de la moneda de reserva d’una nació. “Sobirania” aquí vol dir que l’emissor de la moneda no pot ser forçat a un incompliment involuntari en la seva pròpia moneda. També significa que el sobirà pot, independentment de la posició externa de la nació, emprar els recursos nacionals disponibles per als objectius nacionals. És possible que els països amb pocs recursos no tinguin prou recursos nacionals reals, de manera que els pot ser necessari la compra de divises, que al seu torn repercutirà en el valor de la moneda nacional. Però, de nou, no serà necessari un incompliment involuntari en la moneda nacional.

10 Sota la política del buffer stock employment, el govern contínuament absorbeix els treballadors desplaçats del sector privat. Als empleats de “reserva d’estabilització” se’ls pagaria el salari mínim, que defineix un sostre salarial per a l’economia. L’ocupació i la despesa de govern augmenten automàticament (disminueixen) a mesura que es perden (guanyen) llocs de treball al sector privat.

Traducció de Rafael Carretero

REFERÈNCIES

Ake, C. 1981. A Political Economy of Africa. Essex, England: Longman Press.
Asselin, P. 2013. Hanoi’s Road to the Vietnam War: 1954–1965. Berkeley, CA: University of California Press.
Bell, S. 2001. “The Role of the State and the Hierarchy of Money.” Cambridge Journal of Economics 25: 149–63.
Cooley, J. 2008. Currency Wars: how forged money is the new weapon of mass destruction. New York: Skyhorse Publishing.
Desan, C. 2015. Making Money: Coin, Currency and the Coming of Capitalism. Oxford: Oxford University Press.
Freeman, S. 1993. “The Inefficiency of Seigniorage from Required Reserves.” Research Paper No. 9334, Federal Reserve Bank of Dallas.
Goodhart, C. A. E. 1998. “The Two Concepts of Money: Implications for the Analysis of Optimal Currency Areas.” European Journal of Political Economy 14: 407–32.
Graeber, D. 2011. Debt: The first 5000 years. London: Melville House Publishing.
Grierson, P. 1997. The Origins of Money. London: Athlone Press.
Henry J. F. 2004. “The Social Origins of Money: The Case of Egypt.” In L. R. Wray (ed.) Credit and State Theories of Money. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Hudson, M. 2003. “The Creditary/Monetary Debate in Historical Perspective.” In S. Bell and E. Nell (eds.) The State, the Market and the Euro. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Humphrey, C. 1985 “Barter and Economic Disintegration.” Man, New Series 20(1): 48–72.

Innes, A. M. 1913. “What is Money?” Banking Law Journal May: 377–408.
Ingham, G. 2004. The Nature of Money. Cambridge, UK: Polity Press.
Keynes, J. M. 1930. A Treatise on Money. London: Macmillan.
———. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt-Brace & World.
Knapp, G. F. [1924] 1973. The State Theory of Money. Clifton, NY: Augustus M. Kelley.
Krivitsky, W. G. 2011. In Stalin’s Secret Service. New York: Enigma Books.
Kultti, K. 1996. “A Monetary Economy with Counterfeiting.” Journal of Economics 63(2): 175–86.
Menger, K. 1892. “On the Origin of Money.” Economic Journal 2(6): 239–55.

Minsky, H. P. 1986. Stabilizing and Unstable Economy. New York: McGraw-Hill.
Mosler. W. 1997–98. “Full Employment and Price Stability.” Journal of Post Keynesian Economics 20(2): 167–82.
Pistor, K. 2013. “A Legal Theory of Finance.” Journal of Comparative Economics 41(2): 315– 30.
Rhodes, K. 2012. “The Counterfeiting Weapon.” Federal Reserve Bank of Richmond, Econ Focus, First Quarter 16(1): 34–37.
Rodney, W. 1972. How Europe Underdeveloped Africa. Washington, DC: Howard University Press.
Schumpeter, J. A. 1954. History of Economic Analysis. Oxford, UK: Oxford University Press.
Semenova, A. 2011. “Would You Barter With God? Why Holy Debts and not Profane Markets Created Money.” American Journal of Economics and Sociology 70(2): 376– 400.
Tcherneva, P. R. 2006. “Chartalism and the Tax-Driven Approach to Money.” In P. Arestis and M. Sawyer (eds.) Handbook of Alternative Monetary Economics. Northampton, MA: Edward Elgar.
———. 2012. “Employer of Last Resort.” In J. E. King (ed.) The Elgar Companion to Post Keynesian Economics. Northampton, MA: Edward Elgar.
Weintraub, C. and K. Schuler. 2013. “India’s Paper Currency Department (1862–1935) As a Quasi Currency Board.” Studies in Applied Economics December(9): 1–27. Disponible en:

http://krieger.jhu.edu/iae/economics /Indias_Paper_Currency_DepartmentWorkingPaper. pdf [Acceso 28 de junio de 2020]

Wray, L. R. 1998. Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Deja un comentario